วิวัฒนาการของระบบเครื่องบันทึกภาพ

วิวัฒนาการของระบบเครื่องบันทึกภาพ

หากแบ่งวิวัฒนาการของอุปกรณ์ในการรับสัญญาณภาพเพื่อมาทำการบันทึกของระบบ CCTV คงแบ่งได้เป็น 2 ยุคใหญ่ๆ ได้แก่

วิวัฒนาการของระบบเครื่องบันทึกภาพ

1.แบบใช้ม้วนเทป

– Quad

– Switcher

– Multiplexer

– Matrix Switcher

กล้องวงจรปิด

ยุคที่ใช้ม้วนเทปในการบันทึกภาพ ซึ่งอุปกรณ์สำหรับบันทึก คือ

Time Laps Video Recorder  จะต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่สามารถรับสัญญาณจากภาพของกล้องหลายๆกล้องเพื่อทำการบันทึก ซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้น คือ

วิวัฒนาการระบบเครื่องบันทึกภาพ

1.Quad เป็นอุปกรณ์สำหรับรับภาพจากกล้องได้ 4 กล้อง

วิวัฒนาการของระบบเครื่องบันทึกภาพ

2.Switcher เป็นอุปกรณ์สำหรับรับภาพจากกล้องมากกว่า 4 ช่อง Switcher เราไม่สามารถดูภาพจากกล้องหลายๆกล้องได้พร้อมๆกัน เราต้องอาศัยการ Sequence หรือการแสดงภาพเรียงลำดับต่อเนื่องกัน โดยเราสามารถตั้งได้ว่า จะให้ภาพของกล้องๆ แสดงอยู่บนจอนานเท่าไร เรียกช่วงเวลานี้ว่า Dwell Time

วิวัฒนาการของระบบเครื่องบันทึกภาพ

3.Multiplexer คือ อุปกรณ์สำหรับภาพจากกล้องได้มากกว่า 4 ช่อง สามารถแสดงภาพแบบหลายภาพใน 1 หน้าจอ และแสดงได้แบบเต็มจอได้ด้วย รวมถึงแสดงแบบเรียงต่อหรือ Sequence ก็ได้ ในทางปฏิบัติแล้ว  การใช้มัลติเพล็กเซอร์ เราใช้จอภาพ 2 จอ จอหนึ่งไว้ดูภาพแบบหลายภาพในจอเดียว (Multi Screen) ส่วนอึกจอไว้ดูภาพแบบเต็มจอ (Spot Monitor) หรือ Call Monitor

วิวัฒนาการระบบเครื่องบันทึกภาพ

4.Matrix Switcher คือ Switcher แบบหนึ่งแต่รองรับระบบที่มีขนาดใหญ่ ที่มีกล้องและจอแสดงภาพ จำนวนมาก เพราะออกแบบมาให้เลือกว่า จะให้ภาพจากกล้องไหนออกจอไหน โครงสร้างนั้นออกแบบมาในลักษณะของ Matrix คือ ทุกอย่างสามารถเชื่อมโยงถึงกันในยุคสมัยก่อน จึงใช้ในหน่วยงานขนาดใหญ่ เช่น สนามบิน – คาสิโน

2.แบบใช้   Harddisk

– DVR

– Hybrid DVR

– NVR

ยุคของการบันทึกภาพลง  Harddisk

ยุคนี้อุปกรณ์รับสัญญาณภาพและการบันทึก เริ่มมีการรวมเป็นเครื่องเดียว แต่มีบางผลิตภัณฑ์ที่ยังคงแยกกันอยู่ แต่ในการบันทึกใช้หลักการเดียวกัน คือ การบันทึกลง Harddisk เป็นอุปกรณ์หลักของยุคนี้ คือ

วิวัฒนาการระบบเครื่องบันทึกภาพ

  1. 1. DVR สำหรับบันทึกภาพจาก กล้องวงจรปิด แบบอนาล็อก ลงบน Harddisk

วิวัฒนาการระบบเครื่องบันทึกภาพ

  1. 2. Hybrid DVR คือ DVR ใช้บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อกและกล้องไอพี (IP Camera) ลงบน Harddisk

วิวัฒนาการระบบเครื่องบันทึกภาพ

  1. 3. NVR เป็นอุปกรณ์สำหรับบันทึกภาพจากกล้องไอพี (IP Camera) ลงบน Harddisk

ในปัจจุบัน DVR, Hybrid DVR , NVR มีพื้นฐานเหมือนกัน คือ การบันทึกแบบดิจิตอล ลงบนฮาร์ดดิสก์ และมีความสามารถในการทำงานบนระบบเครือข่าย  ทำให้บางครั้งอาจจะพบว่า บางผลิตภัณฑ์ยังคงเรียกชื่อว่า DVR 48Ch, 10Tb for IP Camera ซึ่งก็คือ Digital Video Recorder หรือเครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอลขนาด 10Tb รองรับกล้องไอพีได้ 48 กล้อง

การที่เรียกอย่างนี้คงไม่ผิดอะไร เพราะโดยหลักการแล้วก็ยังคงเป็น DVR หากเปรียบเทียบก็คงเหมือนโปรแกรมทางด้านการออกแบบและเขียนแบบ หรือ Computer Aid Design หรือ CAD ภายหลังก็จะมีการเพิ่มความสามารถให้รองรับการคำนวณและกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ จึงได้ชื่อเรียกว่า Computer Aid Manufacturing / CAM  หากเราจะเรียกโปรแกรมที่เป็น CAM ว่า CAD คงไม่ผิด เพราะ CAM ก็ยังคงมีพื้นฐานการทำงานบน CAD เช่นเดียวกับ DVR-Hybrid – NVR ก็คงคล้ายกัน คือ ทั้ง Hybrid DVR และ NVR มีพื้นฐานอยู่บน DVR